กว่าจะมาเป็นมวยไทย

กว่าจะมาเป็นมวยไทย

มนุษย์ได้พยายามคิดค้นการต่อสู้มือเปล่าเพื่อให้ตนเอง
ปลอดภัยจากสิ่งรอบข้าง โดยใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอาวุธเข้า ต่อสู้
เช่น มือและเท้า กําหนดระเบียบแบบแผนมีหลักเกณฑ์ใน
การต่อสู้สิ่งต่าง ๆ รวมกันเรียกว่า “มวย”
บรรพบุรุษมีความเฉลียวฉลาดในการคิดค้น ดัดแปลง
และพลิกแพลงในการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น มือ เท้า เข่า
ศอก และศีรษะเข้าต่อสู้ป้องกัน ปิดป้องส่วนที่อ่อนแอของ
ร่างกายได้เป็นอย่างดี วิธีการต่อสู้และป้องกันตนเองของไทย ซึ่ง
จะหาการต่อสู้ของชาติอื่นมาเทียบไม่ได้ การต่อสู้มือเปล่าของไทย
เป็นศิลปะแห่งการต่อสู้ประจําชาติ เรียกว่า “มวยไทย”
มวยไทยเป็นศิลปะของการต่อสู้ป้องกันตัวได้จริง
สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในการต่อสู้และในการกีฬา
ศิลปะประเภทนี้บรรพบุรุษ
ของชาติไทยใช้อบรมสั่งสอนสืบทอดกันมาให้ดํารงอยู่ตลอดไป
บรรดาชายฉกรรจ์จะได้รับการสั่งสอนฝึกฝนศิลปะประเภทนี้อย่าง
จัดเจนทั้งสิ้น การใช้อาวุธรบสมัยโบราณ เช่น กระบี่ กระบอง ดาบ ง้าว
ทวน ฯลฯ นักรบไทยจะนําไปประกอบการต่อสู้ที่มีชั้นเชิงสูง
เดิมมักจะฝึกสอนกันเฉพาะบรรดาเจ้านายชั้นสูงนับตั้งแต่พระมหา
กษัตริย์และขุนนางฝ่ายทหารเท่านั้น ต่อมาจึงแพร่หลายไปถึง สามัญชน
ได้รับการถ่ายทอดวิทยาการจากครูอาจารย์ ซึ่งเดิมเป็น
ยอดทหารขุนพล ยอดนักรบของชาติมาแล้ว ได้ละเพศฆราวาสเข้าสู่
เพศบรรพชิต พยายามถ่ายทอดวิทยาการให้แก่ศิษยานุศิษย์ และ
สืบเนื่องมาจากไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ ครู
อาจารย์ที่สอนอยู่ในเพศบรรพชิตจึงทําให้มวยไทยกับศาสนาพุทธ
มีความสัมพันธ์กันจนแยกไม่ออก ซึ่งจะสังเกตได้จากก่อนการชก
นักมวยจะมีการไหว้ครู ร่ายมนต์คาถาตามร่างกายก็มีเครื่องราง
ของขลัง เช่น ผ้าประเจียดรัดแขน หรือมงคลสวมศีรษะ เป็นต้น

#มวย #มวยไมย #มวยสากล #มวยคาดเชือก #ศิลปะการต่อสู้ #โปรโมชั่นufabet

fever

fever

Leave a Replay