มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep.1

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep.1

สมัยอาณาจักรน่านเจ้าพ.ศ. 1291 พระเจ้าพี่ล่อโก๊ะ ได้รวบรวมอาณาจักร ขึ้น เรียกว่า อาณาจักรน่านเจ้า
และมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งปกครองนาน ไทยต้องทําสงครามกับจีนอยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็เป็นมิตร บางครั้งก็เป็นศัตรูกัน ในสมัยนั้นมีการฝึกใช้อาวุธบนหลังม้า รู้จัก ใช้หอก ใช้ง้าว

ในสมัยล้านนาไทยได้มีวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว และ วิชาเจิ้ง (การต่อสู้แบบจีนชนิดหนึ่งคล้าย ๆ มวยจีน)
การรบเพลงอาวุธและตําราพิชัยสงคราม จะสังเกตเห็นว่าการต่อสู้ในสมัยนี้ ส่วนมากจะใช้อาวุธ
เพราะเป็นการต่อสู้เพื่อเอกราช การต่อสู้ด้วย มือเปล่าก็มีอยู่บ้าง แต่ส่วนมากจะใช้ระยะประชิดตัว
และนิยมการ เลียนแบบจากจีน สมัยกรุงสุโขทัย พ.ศ. 1781-1921 ในสมัยสุโขทัยนี้การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
ด้วยวิชามวยไทยก็มีใช้อยู่ในการต่อสู้กับข้าศึก ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ อาวุธชนิดต่าง ๆ เพื่อการกอบกู้ประเทศชาติ สถานที่ที่เป็นสํานัก

ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยแบ่งออกเป็น

วัด จากครูอาจารย์ที่บวชเป็นพระภิกษุและมีฝีมือใน การต่อสู้
บ้าน จากผู้มีความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ กุลบุตร และกุลธิดาที่สนใจ
สํานักราชบัณฑิต ให้เรียนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว มี การใช้อาวุธบนหลังม้า ช้าง วัว ควาย 
นอกจากนี้ยังมีการละเล่นพื้นเมือง เช่น ระบํา รํา เต้น กีฬาว่าว จากพงศาวดารโยนกพูดถึงเรื่องการล่าสัตว์ว่า พระเจ้า เม็งรายกับพระเจ้ารามคําแหงได้ทรงช้างออกไปล่าสัตว์กับพวกพราน และข้าราชบริพารซึ่งเป็นสัตว์ประเภทกวาง หมู ไก่ อีเก้ง นก ฯลฯ เป็นต้น

สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 สมัยนี้ยังมีการถ่ายทอดวิชาการต่าง ๆ มาจากสมัยสุโขทัยกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การล่าสัตว์ การคล้องช้าง การฟ้อนรํา และการละเล่นต่าง ๆ และวัดยังคงเป็นสถานที่ให้ความ รู้ทั้งวิชาสามัญและฝึกความชํานาญในเชิงดาบ กระบี่กระบอง กริช มวยไทย ธน เป็นต้น

พ.ศ. 1901 -2173 ประชาชนในกรุงศรีอยุธยานิยมเล่น กีฬากลางแจ้งกันมาก ดยเฉพาะการเล่นว่าว จนต้องออกกฎมณเฑียรบาล ห้ามประชาชนเล่นว่าวเหนือพระราชฐาน พ.ศ. 2174-2233 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับว่าเจริญที่สุด เพราะมีกีฬาหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือ การ ชกมวย

#มวย #มวยไมย #มวยสากล #มวยคาดเชือก #ศิลปะการต่อสู้ #แทงบอลขั้นต่ำ50บาท

fever

fever

Leave a Replay