มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep.1

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep.1

สมัยอาณาจักรน่านเจ้าพ.ศ. 1291 พระเจ้าพี่ล่อโก๊ะ ได้รวบรวมอาณาจักร ขึ้น เรียกว่า อาณาจักรน่านเจ้า
และมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งปกครองนาน ไทยต้องทําสงครามกับจีนอยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็เป็นมิตร บางครั้งก็เป็นศัตรูกัน ในสมัยนั้นมีการฝึกใช้อาวุธบนหลังม้า รู้จัก ใช้หอก ใช้ง้าว

ในสมัยล้านนาไทยได้มีวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว และ วิชาเจิ้ง (การต่อสู้แบบจีนชนิดหนึ่งคล้าย ๆ มวยจีน)
การรบเพลงอาวุธและตําราพิชัยสงคราม จะสังเกตเห็นว่าการต่อสู้ในสมัยนี้ ส่วนมากจะใช้อาวุธ
เพราะเป็นการต่อสู้เพื่อเอกราช การต่อสู้ด้วย มือเปล่าก็มีอยู่บ้าง แต่ส่วนมากจะใช้ระยะประชิดตัว
และนิยมการ เลียนแบบจากจีน สมัยกรุงสุโขทัย พ.ศ. 1781-1921 ในสมัยสุโขทัยนี้การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
ด้วยวิชามวยไทยก็มีใช้อยู่ในการต่อสู้กับข้าศึก ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ อาวุธชนิดต่าง ๆ เพื่อการกอบกู้ประเทศชาติ สถานที่ที่เป็นสํานัก

ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยแบ่งออกเป็น

วัด จากครูอาจารย์ที่บวชเป็นพระภิกษุและมีฝีมือใน การต่อสู้
บ้าน จากผู้มีความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ กุลบุตร และกุลธิดาที่สนใจ
สํานักราชบัณฑิต ให้เรียนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว มี การใช้อาวุธบนหลังม้า ช้าง วัว ควาย 
นอกจากนี้ยังมีการละเล่นพื้นเมือง เช่น ระบํา รํา เต้น กีฬาว่าว จากพงศาวดารโยนกพูดถึงเรื่องการล่าสัตว์ว่า พระเจ้า เม็งรายกับพระเจ้ารามคําแหงได้ทรงช้างออกไปล่าสัตว์กับพวกพราน และข้าราชบริพารซึ่งเป็นสัตว์ประเภทกวาง หมู ไก่ อีเก้ง นก ฯลฯ เป็นต้น

สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 สมัยนี้ยังมีการถ่ายทอดวิชาการต่าง ๆ มาจากสมัยสุโขทัยกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การล่าสัตว์ การคล้องช้าง การฟ้อนรํา และการละเล่นต่าง ๆ และวัดยังคงเป็นสถานที่ให้ความ รู้ทั้งวิชาสามัญและฝึกความชํานาญในเชิงดาบ กระบี่กระบอง กริช มวยไทย ธน เป็นต้น

พ.ศ. 1901 -2173 ประชาชนในกรุงศรีอยุธยานิยมเล่น กีฬากลางแจ้งกันมาก ดยเฉพาะการเล่นว่าว จนต้องออกกฎมณเฑียรบาล ห้ามประชาชนเล่นว่าวเหนือพระราชฐาน พ.ศ. 2174-2233 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับว่าเจริญที่สุด เพราะมีกีฬาหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือ การ ชกมวย

#มวย #มวยไมย #มวยสากล #มวยคาดเชือก #ศิลปะการต่อสู้ #แทงบอลขั้นต่ำ50บาท

fever

fever

Leave a Replay