วิวัฒนาการแบดมินตันไทย

วิวัฒนาการแบดมินตันไทย

แบดมินตันเขามาสู่ประเทศสยามหรือประเทศไทยเมื่อใดไม่มีเอกสารระ กันมาว่าประมาณ ค.ศ. 1933 หรือ พ.ศ. 2456 พระยาพิพัฒน์กุลพงษ์ได้ใช้บริเวณ เจ้าพระยาสร้างเป็นสนามแบคมินตัน เพื่อไว้เล่นยามว่างกับญาติและมิตรสหาย แบคมินตันรัฐวิสาหกิจ 2538) ต่อมาหลวงชลาไลยกล เห็นว่าแบตมินตันเป็นกีฬาที่ดีสนุกสนาน แล้วนัดญาติและ เหมาะกับคนไทย จึงได้สร้างสนามขึ้นอีกในบริเวณบ้านของตน นักกีฬาเก่งๆ หลายคน และได้เผยแพร่เป็นที่รู้จักและนิยมกันในหมู่คนใกล้เคียงย่าน นนทบุรี และอื่นๆ ในปี 2462 สโมสรกลาโหมได้จัดแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก มี และประเภท 3 คน ในครั้งนั้นปรากฏว่าทีมนักแบดมินตันจากบางขวาง นนทบุรี กวาดรางวัลได้ทุกประเภท

แบดมินตัน ได้กลายเป็นกีฬานิยมกว้างขวางในประเทศไทยไม่เพียงแต่ประ เท่านั้น แม้แต่พระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9) พระองค์ยังทรงโปรด จากนี้บรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ยังให้ความเมตตาสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาแบดมินตัน , พระพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธศิริโสภาพัน. ประทานทุนทรัพย์สนับสนุนนักกีฬาและพานักกีฬาไปแข่งขันในต่างประเทศหลายครั้ง

แบดมินตันได้แพร่หลายจากธนบุรี พระนคร นนทบุรี ไปยังต่างจังหวัด และนักกีฬาของไทย ฝีมือดีได้ไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านจนในที่สุดพระยาจินดารักษ์ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคม แบดมินตันแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2494 โดยท่านได้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม เป็นคนแรก และได้สมัครเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติในเดือนเดียวกันนี้เอง สมาคม ได้ดําเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารของนายกสมาคมหลายท่านในสมัยต่อมาอันได้แก่ นายชํานาญ ยุวบูรณ์ พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ ยมนาค นายเสาวศักดิ์ เพียรธรรม พล.ต.ท. พิชัย กุลวณิชย์ พล.ต.ท. ชุมพล โลหะชาละ พล.อ. เทียนชัย สิริสัมพันธ์ คร.เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล นายกร ทัพพะรัง

ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน ปัจจุบันสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม ดําเนินการส่งเสริมเผยแพร่กีฬาแบดมินตันโดยจัดตั้งศูนย์แบดมินตันตามภาคต่างๆ จันทบุรี อุดรธานี ขอนแก่น ตรัง เป็นต้น ให้การรับรองการจัดการแข่งขันที่สําคัญ การจัดการ

เช่น เชียง ประจําปี การจัดผู้ตัดสินไปเป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน การเตรียมนักกีฬาทีมชาติ ประชุมนานาชาติ คณะกรรมการสมาคมจะคัดเลือกจากตัวแทนสโมสรสมาชิกสามัญทุก 4 ปีงบประมาณดําเนินการได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลโดยผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย งบสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ ส่วนแบ่งรายได้จากสหพันธ์แบตมินตันนานาชาติ และรายได้จากการจัดการแข่งขันรายการ ต่างๆ ของสมาคม

#แบด #แบดมินตัน #กีฬา #ฝากไม่มีขั้นต่ำ

fever

fever

Leave a Replay