มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep3

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep3

สมัยกรุงธนบุรี

พ.ศ. 2314 พม่ายกมาตีเมืองเชียงใหม่และได้ยกทัพ มาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัย (นายทองดี ฟันขาว) จึงนําทัพออก ตะลุมบอนกับพม่าจนดาบทั้งสองหัก และป้องกันเมืองไว้ได้ พระยาพิชัยเป็นผู้มีฝีมือในเรื่องการชกมวย กระบี่กระบอง และ ฝีมือในการรบ พระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน) จึงได้ให้ไป ครองเมืองพิชัย จากการต่อสู้ของพระยาพิชัยจนดาบหัก และ สามารถป้องกันเมืองพิชัยไว้ได้นี้ประชาชนจึงเรียกว่า พระยาพิชัย ดาบหัก ในสมัยกรุงธนบุรีมีการเล่นกีฬามวยไทย กระบี่กระบอง แข่งเรือ ว่าว ตะกร้อ หมากรุก ชักคะเย่อ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (สมัยปัจจุบัน)

พ.ศ. 2325 ในระยะต้น คือ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ไทยทรงโปรดการกีฬามาก เช่น สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ลูกยาเธอหลายพระองค์ หัดเล่นกระบี่กระบอง ส่วนใหญ่ประชาชนก็นิยมเล่นกีฬากันมาก โดยฝึกกันตามบ้านและสํานักต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงแต่งตั้งผู้ที่มีฝีมือในทางกีฬาต่าง ๆ ให้เป็นหัวหน้าใน การจัดกีฬา ให้มียศและตําแหน่งด้วย เช่น หมื่นมวยแม่นหมัด ขุนชงัดชิงชก เป็นผู้ดําเนินการจัดกีฬา

กีฬาไทยที่ได้รับการยกย่อง ส่งเสริมมีดังนี้

1. กีฬาว่าว จัดให้มีการแข่งขันว่าวชิงถ้วยพระราชทาน พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ร่างระเบียบการแข่งขันว่าว และตราเป็นข้อบังคับ เรียกว่า กติกา ว่าว สนามหลวง พระองค์ยังดําริที่จะตั้งสมาคมกีฬาสยามขึ้น

2. จัดให้มีการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักกระบี่กระบองที่มีความสามารถ พระองค์ได้ส่งเสริมให้มีการฝึกหัดและจัดแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง

3. จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยไทย รัชกาลที่ 5 พระองค์ มีความชํานาญในกีฬามวยไทยจึงจัดให้มีการแข่งขันชกมวยขึ้นทั้งใน ชนบทและในกรุง

4. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา รัชกาลที่ 5 ได้จัดให้มีการ แข่งขันกรีฑานักเรียนและครูขึ้น โดยจัดครั้งแรกเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีกระทรวงธรรมการเป็น ผู้รับผิดชอบและดําเนินงาน

#มวย #มวยไมย #กีฬา #เกมยิงปลาออน์ไลน์

fever

fever

Leave a Replay