มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5

5. สมัยปัจจุบัน ได้ทําการแข่งขัน ณ เวทีราชดําเนิน และเวทีลุมพินี้เป็นประจําทุกวันสลับกันไปและยังมีเวทีชั่วคราว เช่น เวทีกองทัพอากาศ เวทีกองทัพเรือ และตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดการแข่งขันมีทั้งมวยไทยและมวยสากล ตลอดจนได้จัดส่งให้ นักมวยต่างประเทศเข้ามาแข่งขันและจัดส่งนักมวยไทยไปแข่งขัน ณ ต่างประเทศในปัจจุบัน

มวยไทยเป็นกีฬาที่เก่าที่สุดของเรา และเป็นที่นิยมของ ประชาชนทุกชั้นทุกสมัยในชั้นต้นการแข่งขันมวยไทยไม่ได้มีกติกา เป็นลายลักษณ์อักษร นายสนามต้องชี้แจงให้นักมวยคู่แข่งขันทราบ ถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนั้น ๆ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อใช้กันมากขึ้นก็กลายเป็นจารีตประเพณี ซึ่งใช้เป็นหลักสําหรับการ แข่งขันสืบมา

พ.ศ. 2455 ม.จ.วิบูลย์ สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกูล ซึ่งสําเร็จ การศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ได้ทรงนําวิชา มวยฝรั่ง (มวยสากล) มาสอนให้แก่คณะครูที่สามัคยาจารย์สมาคม และได้ทรงร่างกติกามวยฝรั่งขึ้น ในไม่ช้ามวยฝรั่งก็ได้แพร่หลายไป ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรโดยรวดเร็ว

พ.ศ. 2462 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการแข่งขัน มวยฝรั่งระหว่างนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก ส่วนกติกามวยฝรั่งซึ่ง ม.จ.วิบูลย์ สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกูล ได้ทรงร่างขึ้น มีการแก้ไขบ้าง เล็กน้อยและคณะกรรมการจัดการกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470

พ.ศ. 2470 กระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์จะออก กฎกระทรวงว่าด้วยเงื่อนไขในการอนุญาตให้เล่นการพนันมวยชก มวยปล้ำ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2470 และขอให้กรม พลศึกษาปรับปรุงแก้ไขกติกาเหล่านี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น กรมพลศึกษา เห็นชอบด้วย จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาร่วมมือกันพิจารณา ร่างกติกามวยไทย มวยฝรั่งและมวยปล้ำขึ้นใหม่จนสําเร็จเมื่อ 10 มีนาคม 2477 และเริ่มใช้กติกาใหม่นี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2480 เป็นต้นไป และได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2482

พ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทยได้วางข้อบังคับคุ้มครอง การแข่งขันชกมวยไทย มวยฝรั่ง เพื่อเป็นการแข่งขันชั่วคราว

มวยอาชีพ ทางบริษัทมวยเวทีราชดําเนินได้วางระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาแข่งขันขึ้น โดยได้อาศัยระเบียบข้อบังคับและ กติกามวยสากล (อาชีพ) ของประเทศฟิลิปปินส์เข้าเทียบเคียง เพื่อให้เข้ากับระเบียบข้อบังคับของสหพันธ์มวยภาคตะวันออก ซึ่งประเทศไทยเราได้เป็นภาคีอยู่ด้วย ทางเวทีราชดําเนินได้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับกติกาใหม่นี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2498 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สําหรับในด้านการแข่งขันมวยไทยเป็นมาอย่างไรนั้น ขอ นําบทความในเรื่อง “จากสวนกุหลาบถึงราชดําเนิน” ของสมิง กระหร่อง ซึ่งได้เขียนไว้ในสมุดภาพบันทึกความวิวัฒนาการของเวทีมวยราชดําเนินดังต่อไปนี้

#มวยไทย #มวยไทยในแต่ละยุคสมัย #ฝากเงินขั้นต่ำ100บาท

fever

fever

Leave a Replay