Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep7
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep7

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep7

สําหรับการชกนั้น ชกกันสลับคู่ เช่น คู่ 1 ชกครบ 1 ยก แล้วก็ลงจากเวที มาให้คู่ 2 ขึ้นไปชกกันเพื่อมิให้คนดูเสียเวลา รอคอย พอครบยกกลงให้คู่แรกขึ้นชกยกที่ 2 หากยังไม่มีการแพ้ชนะกันก็ให้ชกกลับกันเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นแสงตะวัน หลักเกณฑ์และกติกาเบื้องต้นอนุญาตให้ซ้ํากันได้ในเวลาล้ม นักมวยตอนนั้น จึงต้องเรียนรู้วิธีต่อสู้รอบตัวทีเดียวเพราะฟาวล์ไม่มี แม้กระทั่งกัดใบหูก็เคยปรากฏ อีกอย่างหนึ่งสมัยนั้นนักเรียนพลศึกษามีมาก อยากจะขึ้นชกเป็นการแสดงฝีมือ และสอบไล่มวยไทยไปในตัวเสร็จ แต่กลัวเท้าพวกนักมวยต่างจังหวัดจึงตกลงวางหลักกติกาให้มีการใช้ยูยิตสูช่วยด้วย จึงเป็นของธรรมดาที่เราจะเห็นนักมวยต่างจังหวัดซึ่งไม่เคยรู้ยูยิตสูคืออะไร ถูกทุ่มถูกล็อคจนออกปากส่งเสียง ร้องเอ็ดตะโรยอมแพ้ให้ลั่นไป นอกจากบางรายอย่าง ประสิทธิ บุญญารมย์…

0 Comments
Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep6

การเขียนเรื่องกีฬามวยไทยกําเนิดขึ้นในสมัยใดนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยของการเขียน รายละเอียดของการก่อตั้งกีฬามวยเมืองไทยเป็นเพียงตั้งแต่ยุคสมัยสวนกุหลาบ สมัยพระยา “แม็คนนท์เสนมาจนถึงสมัยเวทีราชดําเนินก็ตกอยู่ในภาวะอันเดียวอย่างที่เราและท่านจะเล่าสู่กันฟังได้เพียงจากความทรงจําบางระยะบางตอนเท่านั้น เพราะว่าความทรงจําของคนเรานั้นมักสั้น เรื่องที่ข้าพเจ้าจะนํามาเล่าสู่กันฟังนี้ก็เสี่ยงต่อการผิดพลาดได้มากทีเดียว ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็พยายามอย่างที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะพยายามทําได้ที่เรียกว่าสนามครั้งนั้นเป็นสนามจริง นายสนามเอาเชือกมากั้นพอเป็นบริเวณเข้า แล้วนักมวยก็คาดเชือกชกกันบนพื้นดิน ใช้จอกหรือกะลาลอยน้ําเป็นมาตรากําหนดเวลาจบครั้งหนึ่ง เรียกว่ายกหนึ่ง การต่อสู้ตามความรู้สึกในขณะนั้นก็เรียกว่าตื่นเต้นดี แต่ถ้าหากให้ชกกันเดี๋ยวนี้ก็คงถูกคนดูโร่หรือให้กรรมการไล่ลงหรือออกจากเวทีแน่ เพราะกว่าจะชกกันแต่ละครั้งนั้นนานจน เมื่อยตา แต่ก็น่าเห็นใจเนื่องจากหมัดที่ใช้ชกคาดด้วยเชือกแทน สวมนวม อย่างไรก็ดีกีฬามวยเริ่มเข้าสู่ระเบียบอย่างจริงจังก็เมื่อ สร้างเวทีขึ้นกลางสนามฟุตบอลสวนกุหลาบ พื้นใช้ไม้กระยาเลย เสื่อลําแพน หรือเสื่อกระจูดปูทับข้างบน มีการนับยกโดยการจับเวลาเป็นนาที มีกรรมการคอยห้าม ครั้งแรกเคยใช้กรรมการ 2 คน คนหนึ่งคอยกันฝ่ายแดง อีกฝ่ายคอยกันฝ่ายน้ําเงิน คนหนึ่งคือพระยานนท์เสน…

0 Comments
Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep5

5. สมัยปัจจุบัน ได้ทําการแข่งขัน ณ เวทีราชดําเนิน และเวทีลุมพินี้เป็นประจําทุกวันสลับกันไปและยังมีเวทีชั่วคราว เช่น เวทีกองทัพอากาศ เวทีกองทัพเรือ และตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดการแข่งขันมีทั้งมวยไทยและมวยสากล ตลอดจนได้จัดส่งให้ นักมวยต่างประเทศเข้ามาแข่งขันและจัดส่งนักมวยไทยไปแข่งขัน ณ ต่างประเทศในปัจจุบัน มวยไทยเป็นกีฬาที่เก่าที่สุดของเรา และเป็นที่นิยมของ ประชาชนทุกชั้นทุกสมัยในชั้นต้นการแข่งขันมวยไทยไม่ได้มีกติกา เป็นลายลักษณ์อักษร นายสนามต้องชี้แจงให้นักมวยคู่แข่งขันทราบ ถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนั้น ๆ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อใช้กันมากขึ้นก็กลายเป็นจารีตประเพณี ซึ่งใช้เป็นหลักสําหรับการ แข่งขันสืบมา พ.ศ. 2455 ม.จ.วิบูลย์ สวัสดิ์วงศ์…

0 Comments
Read more about the article มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep4
มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep4

มวยไทยในแต่ละยุคสมัย Ep4

ในสมัยอยุธยาตอนปลายมวยไทยก็มีการฝึกฝนกันตาม สํานักฝึกต่าง ๆ และมีการฝึกกันอย่างกว้างขวางจนถึงสมัยกรุงเทพฯ ก็มีเวทีมวยที่จัดให้มีการแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน เช่น เวที สวนเจ้าเชษฐ์และเวทีสวนกุหลาบ ซึ่งการชกในสมัยนี้ก็ยังมีการ คาดเชือกกันอยู่จนในตอนหลังนวมได้เข้ามาแพร่หลายในไทย การชกกันในสมัยหลัง ๆ จึงได้สวมนวมชกกัน แต่การชกก็ยัง เหมือนเดิม คือยังใช้การถีบ เตะ ชก ศอก เข่า อยู่เช่นเดิม ดังที่ เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดการแข่งขัน และกรรมการผู้ชี้ขาด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นไปหาหลักฐานไม่ได้ แต่พอจะจับเค้าโครง เรื่องนี้ได้ในสมัยรัชกาลที่…

0 Comments
Read more about the article มารยาทในการชกมวยไทย
มารยาทในการชกมวยไทย

มารยาทในการชกมวยไทย

1. เคารพในกฎกติกาการชกมวยไทยโดยเคร่งครัด2. เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำและคำตักเตือนของผู้ตัดสินอย่างเคร่งครัด3. ไม่แสตงกิริยาอาการอันไม่สุภาพต่อคู่แข่งขัน หรือผู้ชม เช่น ถ่มน้ำลาย หรือตะโกนด่าผู้ชม4. ไม่แสดงปฏิกิริยาคัดค้านไม่พอใจในการตัดสินของผู้ตัดสินทุกกรณี เช่น ไม่ยอมลงจากเวที ทำร้าร่างกายผู้ตัดสินด่าว่าผู้ตัดสิน5. ไม่พยายามช้ำเติมคู่แข่งขันที่ต้อยกว่า ทั้งที่มีโอกาสกระทำได้โดยไม่ผิดกติกา6. มีน้ำใจนักกีฬา เมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่มีทางสู้แล้วก็พยายามไม่ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำอีกต่อไป7.ให้เกียรติ และเคารพนักมวยรุ่นพี่ก่อนและหลังการต่อสู้ทุกครั้ง8. ตามประเพณีนิยม ก่อนการแข่งขันนักมวยต้องทำการไหว้ครู และต้องมีการร่ายรำตามศิลปะมวยไทย คุณประโยชน์ของมวยไทยการฝึกมวยไทยย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกเองและส่วนรวมประเทศชาติ ดังนี้1. สามารถนำไปใช้ป้องกันตนเองในชีวิตประจำวันได้2. ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมีความกล้าหาญ และ มีระเบียบวินัย3. มีอำนาจบังคับจิตใจดี มีความสุขุมเยือกเย็น มีความมานะอดทน4. ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดี…

0 Comments
Read more about the article ประวัติมวยไทยสมัครเล่น
ประวัติมวยไทยสมัครเล่น

ประวัติมวยไทยสมัครเล่น

จากการที่มวยไทยอาชีพมีการแข่งขันกันในเวทีต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น เวทีมวยราชดำเนิน เวทีมวยลุมพินี เวทีมวยสำโรง เวทีมวยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ฯลฯ มีการแข่งขันกันเกือบทุกวัน ทำให้มีนักมวยที่ยึดอาชีพนี้มากขึ้น แต่การแข่งขันตามเวทีเหล่านั้นเป็นมวยไทยอาชีพ การชกที่เป็นศิลปะมวยไทยจริง ๆ มีให้เห็นกันน้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้เข่า หรือใช้เตะ เป็นอาวุธหลักและมีการใช้กำลังเข้ากอดปล้ำกัน ทำให้การต่อสู้ปราศจากศิลปะจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อ "ชนะ" เท่านั้น มิได้คำนึงถึงสิ่งอื่นใดเพราะ"ธุรกิจ" เข้ามาครอบงำถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ศิลปะมวยไทยอันเป็นศิลปะประจำชาติไทยอาจสูญหายได้จึงมีบุคคลที่คลุกคลีใน วงการมวยไทยไม่ต้องการจะให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป บุคคลกลุ่มนี้ประกอบด้วย นายบุญยืน สุวรรณธาดา…

0 Comments
Read more about the article ประเภทของมวยไทย
ประเภทของมวยไทย

ประเภทของมวยไทย

มวยไทยมีหลายประเภท แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะการเข้าต่อสู้ การรุก การรับ และการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก พอที่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มวยหลัก หรือมวยแข็ง และมวยเกี้ยว หรือมวยอ่อน มวยหลัก หรือมวยแข็ง หมายถึง นักมวยไทยที่มีการต่อสู้แบบรัดกุม สุขุมรอบคอบ ตั้งท่าคุมมวย และจดมวยแบบมั่นคง การจดมวยและการเคลื่อนตัว เคลื่อนเท้า ก้าวย่าง จะเต็มไปด้วยความระมัดระวัง ดูคล้ายเชื่องช้าไม่คึกคะนอง นักมวยประเภทนี้จะตั้งรับและรอจังหวะเป็นมวยสุขุมเยือกเย็น มีลำหักลำโค่นดี หรือใช้ศิลปะมวยไทยได้หนักหน่วง…

0 Comments
Read more about the article การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่
การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่

การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่

เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกไก่ในฟาร์มไก่ชน ควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลให้แก่ลูกไก่ที่แข็งแรงตัวละหนึ่งหยด โดยหยอดเข้าทางจมูก แต่ถ้าลูกไก่ที่ยังไม่แข็งแรง ไม่ควรหยอดวัคซีนดังกล่าวเพราะลูกไก่อาจตายได้ ระยะนี้ยังไม่ควรปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคฝีดาษให้กับลูกไก่ เพราะลูกไก่ยังไม่มีภูมิต้านทานพอ ควรระวังไม่ให้ยุงกัดลูกไก่เพราะยุงเป็นพาหนะนําเชื้อฝีดาษมาให้กับลูกไก่ การเลี้ยงลูกไก่ในระยะสัปดาห์แรกนี้จะต้องหมั่นดูแลบ่อยๆระวังอย่าให้ขาดอาหารและน้ำ การให้อาหารควรให้ทีละน้อย แต่ให้บ่อยเพื่อให้อาหารมีรสและกลิ่นชวนกินอยู่เสมอ ถ้าพบว่าอาหารมีกลิ่นไม่ดี ควรนําภาชนะที่ใส่อาหารไปทําความสะอาด แล้วใส่อาหารใหม่แทน ควรสังเกตลูกไก่อยู่อย่างสบายหรือไม่ถ้าอุณหภูมิภายในเครื่องกกพอเหมาะ ลูกไก่จะนอนอย่างสบายแต่ถ้าอากาศภายในเครื่องกกร้อนหรือหนาวเกินไปลูกไก่จะแสดงอาการให้ เห็นการจัดอุณหภูมิภายในเครื่องกก ถ้าใช้เทอร์โมมิเตอร์ประกอบกับความชํานาญ สังเกตความเป็นอยู่ของลูกไก่จะทําให้ผู้เลี้ยงจัดอุณหภูมิได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ควรหมั่นดูแลความสะอาดรังกกและกรงอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้สกปรก เนื่องจากว่าถ้าหากฟาร์มไก่ชนนั้นสกปรกไม่สะอาดเป็นไป มาตรฐานของการเลี้ยงไก่ ลูกไก่ที่อยู่ในฟาร์มก็จะมีสิทธิ์ได้รับเชื้อโรคต่างๆ อาจจะทําให้ลูกไก่อดตายในที่สุดและยิ่งเป็นในสัตว์ปีกด้วยแล้วเชื้อโรคสามารถแพร่พันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ฟาร์มเอกชนนั้น สามารถที่จะถูกปิดไปโดยปริยายเนื่องจากคําประกาศของกระทรวงสาธารณสุข #ไก่ชน #การดูและและป้องกันโรคในฟาร์มไก่ #ฝากเงินขั้นต่ำ100บาท

0 Comments
Read more about the article ความหมายของมวยไทย
ความหมายของมวยไทย

ความหมายของมวยไทย

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาเป็นเวลาหลายศตรรษ เป็นการต่อสู้ที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนอาวุธชนิดอื่น ได้แก่ 2 มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก และศีรษะซึ่งรวมเรียกว่า อาวุธ โดยคิดหากลวิธีในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ผสมกลมกลืนกันจนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อสู้ป้องกันตัว และมีการตั้งชื่อท่าทางการต่อสู้ดังกล่าวให้ฟังแล้วไพเราะหรือเข้าใจง่าย โดยเทียบเคียงลักษณะของท่ามวยกับชื่หรือลีลาของตัวละคร เหตุการณ์หรือสัตว์ในวรรณคดี เช่น เอราวัณเสยงา หนุมานถวายแหวน นางมณโฑนั่งแท่น อิเหนาแทงกฤช ฯลฯ ท่ามวยบางท่าก็เรียกชื่อตามสิ่งที่คุ้นเคยในวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยนั้น ๆ เช่น…

0 Comments
Read more about the article เทคนิคดูแลไก่ชนหลังจากมีอาการ แข้งบวมข้อบวม
เทคนิคดูแลไก่ชนหลังจากมีอาการ แข้งบวมข้อบวม

เทคนิคดูแลไก่ชนหลังจากมีอาการ แข้งบวมข้อบวม

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการอักเสบที่พูดถึงนี้ไม่ใช่เฉพาะการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อโรค มีหนองแบบที่ชาวบ้านแบบเราๆ เข้าใจกันแต่การ อักเสบนี้ หมายรวมถึงการอักเสบทุกชนิด อาการอักเสบจากการสัมผัสสารเคมี ความร้อน/ความ เย็น หรือจากแรงมากระทํา เช่น ถูกเตะ ถูกตี โดยมีลักษณะที่เราสังเกตได้คือ บวม นูนขึ้นจากใต้ผิว หนัง ร้อนกว่าผิวบริเวณอื่น สีแดง ช้า และสัมผัสโดนจะแสดงอาการเจ็บปวด ยาที่ใช้ในการรักษา อาการเหล่านี้มักพบเห็นได้อยู่เป็นประจําโดย เฉพาะผู้เลี้ยงไก่ชน ซึ่งยาตัวหนึ่งที่นิยมใช้ในการรักษาแบบให้ผลรวดเร็วและใช้เวลาเวลาสั้นคือ ยา สเตียรอยด์ กลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ โดยยากลุ่มนี้จะลดบวมด้วยการลดการสะสม ของไฟปริน (เป็นเส้นใยเล็กๆ…

0 Comments