Read more about the article กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย
กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย 1

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย

วอลเลย์บอลได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ ใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด เพียงแต่ทราบกันว่าในระยะแรก ๆ เป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวญวนมาก จนกระทั่งมีการ แข่งขันระหว่างคณะ ชุมชน สโมสร และสมาคมขึ้น บางครั้งติดต่อ แข่งขันกันไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการ แข่งขันชิงถ้วยทองคําทางภาคใต้ ปี พ.ศ. 2477 กรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอล ขึ้น โดยอาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้แปล และท่านเป็น ผู้เชี่ยวชาญในกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเล่น ตลอดจนกติกาการแข่งขัน วอลเลย์บอลแก่บรรดาครูพลศึกษาทั่วทั้งประเทศในโอกาสที่ กระทรวงศึกษาได้เปิดอบรมขึ้น ในปีนี้เองกรมพลศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจําปี…

0 Comments
Read more about the article ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล Ep.2
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล Ep.2

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล Ep.2

อัลเฟรด ที่ เฮลสตีด (Alfred T. Helstead) ได้แนะนําให้มอร์แกน เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นวอลเลย์บอล (Volleyball) โดยใช้ลักษณะ ของการเล่นเกมเป็นหลักในการตั้งชื่อ เนื่องจากวัตถุประสงค์ขั้น พื้นฐานของการเล่นเกมนี้ คือ การโต้ลูกบอลให้ลอยข้ามตาข่ายไปมา โดยไม่ตกถึงพื้น จากการประชุมครั้งนั้นก็ได้ตั้งชื่อวอลเลย์บอล อย่างเป็นทางการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่าง ระเบียบวิธีการเล่นให้เป็นแบบฉบับและรัดกุมยิ่งขึ้นอีก พร้อมกับ ได้ร่างกติกาแข่งขันเพื่อถือเป็นบรรทัดฐานของการแข่งขันต่อไป ในปี ค.ศ. 1897 ได้มีกติกาวอลเลย์บอลขึ้นเป็นทางการ และได้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นคู่มือเจ้าหน้าที่ (Official Handbook) มี…

0 Comments