ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล Ep.2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล Ep.2

อัลเฟรด ที่ เฮลสตีด (Alfred T. Helstead) ได้แนะนําให้มอร์แกน เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นวอลเลย์บอล (Volleyball) โดยใช้ลักษณะ ของการเล่นเกมเป็นหลักในการตั้งชื่อ เนื่องจากวัตถุประสงค์ขั้น พื้นฐานของการเล่นเกมนี้ คือ การโต้ลูกบอลให้ลอยข้ามตาข่ายไปมา โดยไม่ตกถึงพื้น จากการประชุมครั้งนั้นก็ได้ตั้งชื่อวอลเลย์บอล อย่างเป็นทางการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่าง ระเบียบวิธีการเล่นให้เป็นแบบฉบับและรัดกุมยิ่งขึ้นอีก พร้อมกับ ได้ร่างกติกาแข่งขันเพื่อถือเป็นบรรทัดฐานของการแข่งขันต่อไป

ในปี ค.ศ. 1897 ได้มีกติกาวอลเลย์บอลขึ้นเป็นทางการ และได้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นคู่มือเจ้าหน้าที่ (Official Handbook) มี ชื่อเรียกว่า “Handbook of the Athletic League of the Y.M.C.A. of North America” จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างแท้จริง กีฬาวอลเลย์บอลได้เริ่มแพร่หลายและเล่นกัน ตามสมาคม Y.M.C.A. ก่อนแล้วจึงขยายไปยังสมาคมอื่น ๆ ประชาชน ชาวอเมริกันนิยมเล่นวอลเลย์บอลเพิ่มขึ้น และสามารถจัดการเล่น ทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ กองทัพอเมริกันได้อนุญาตให้เล่นเกมนี้ ระหว่างพักการฝึกอาวุธทั้งในและนอกประเทศด้วย

กติกาของการเล่นวอลเลย์บอลได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1919 ทางสมาคม Y.M.C.A. ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาแห่งชาติอเมริกา หรือ NCAA (the National Collegiate Athletic Association) จัดพิมพ์หนังสือ

#วอลเลย์ #วอลเลย์บอล #กีฬา #โปรโมชั่น จีคลับ

fever

fever

Leave a Replay

Close Menu