ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล Ep.2

ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล Ep.2

อัลเฟรด ที่ เฮลสตีด (Alfred T. Helstead) ได้แนะนําให้มอร์แกน เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นวอลเลย์บอล (Volleyball) โดยใช้ลักษณะ ของการเล่นเกมเป็นหลักในการตั้งชื่อ เนื่องจากวัตถุประสงค์ขั้น พื้นฐานของการเล่นเกมนี้ คือ การโต้ลูกบอลให้ลอยข้ามตาข่ายไปมา โดยไม่ตกถึงพื้น จากการประชุมครั้งนั้นก็ได้ตั้งชื่อวอลเลย์บอล อย่างเป็นทางการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่าง ระเบียบวิธีการเล่นให้เป็นแบบฉบับและรัดกุมยิ่งขึ้นอีก พร้อมกับ ได้ร่างกติกาแข่งขันเพื่อถือเป็นบรรทัดฐานของการแข่งขันต่อไป

ในปี ค.ศ. 1897 ได้มีกติกาวอลเลย์บอลขึ้นเป็นทางการ และได้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นคู่มือเจ้าหน้าที่ (Official Handbook) มี ชื่อเรียกว่า “Handbook of the Athletic League of the Y.M.C.A. of North America” จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างแท้จริง กีฬาวอลเลย์บอลได้เริ่มแพร่หลายและเล่นกัน ตามสมาคม Y.M.C.A. ก่อนแล้วจึงขยายไปยังสมาคมอื่น ๆ ประชาชน ชาวอเมริกันนิยมเล่นวอลเลย์บอลเพิ่มขึ้น และสามารถจัดการเล่น ทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ กองทัพอเมริกันได้อนุญาตให้เล่นเกมนี้ ระหว่างพักการฝึกอาวุธทั้งในและนอกประเทศด้วย

กติกาของการเล่นวอลเลย์บอลได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1919 ทางสมาคม Y.M.C.A. ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาแห่งชาติอเมริกา หรือ NCAA (the National Collegiate Athletic Association) จัดพิมพ์หนังสือ

#วอลเลย์ #วอลเลย์บอล #กีฬา #โปรโมชั่น จีคลับ

fever

fever

Leave a Replay